Plan transportowy

Województwo Łódzkie na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym Transporcie Zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

W dniu 27 października 2015 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Dokument po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 18 listopada 2015 r. i upływie wymaganego okresu vacatio legis wszedł w życie i stał się aktem prawa miejscowego regulującym planowaną sieć komunikacyjną, na której świadczone będą przewozy użyteczności publicznej.

Opracowany dokument jest zgodny z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.